KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (‘’KVKK’’) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KAYACI HUKUK BÜROSU olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle hukuk büromuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ile, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1-) KİŞİSEL VERİLER NELERDİR

KVKK bağlamında, kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlamıştır. Kişisel verilerin tamamı aşağıda sayılanlardan ibaret olmamakla birlikte büromuzca işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, TC kimlik numarası bilgileri

İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, büromuz ile yapacağınız görüşme kayıtları.

Diğer Veriler: Araç plakası, ücretli otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş bilgileri.

2-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Avukat olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, müvekkilimiz ile aramızdaki vekalet akdinin ifası ve kanunlarda öngörülen nedenlerle müvekkillerimizin alacaklarının tahsiline yönelik olarak ve siz borçlularımızı bilgilendirmek için iletişim kurabilmek amacıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

3-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Büromuz tarafından kişisel verileriniz, Hakkınızda açılan dava ve icra takiplerinden sizleri haberdar edebilmek ve sizlerin bize ulaşarak bilgi edinme taleplerini karşılayabilmek için hukuki sebepler sebeplerle işlenebilir.

4-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz ilgili olduğunuz müvekkillerimiz ile kanunlarla belirlenen sınırlar ölçüsünde paylaşılabilir.

5-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMAZ

6-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN, SAKLANMASI, İMHA EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Kişisel verileriniz davanızın veya icra takibinizin sonlanması ile ilgili mevzuat gereği imha edilmektedir.

7-) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Büromuzun hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Büromuzdan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Büromuzdan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Büromuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Büromuzun internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle büromuza teslim etmeniz gerekmektedir. Büromuz tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Büromuzda kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Büromuzda kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.