TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

Tüketiciler ayıplı bir mal veya hizmet aldıklarında mağduriyetlerini firma ile uzlaşma yoluyla çözemediklerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurarak haklarını elde etmektedirler. Ancak tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sonucunda hakem heyetinden olumlu bir karar gelmesi durumunda tüketiciler ellerindeki olumlu hakem heyeti kararındaki ücretin nasıl tahsil edileceği noktasında ne yapacaklarını bilmemektedir.

Tüketici Hakem Heyeti kararındaki ücret nasıl tahsil edilir?

Tüketici hakem heyeti kararları tıpkı mahkeme kararları gibi olup ilam niteliğindedir. Heyet kararlarının ilam niteliğinde olmasından dolayı ilamlı icra takibi yapılarak alacak tahsil edilmektedir. İlamlı icra takibinde borçlunun borca itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Tüketici Hakem heyeti kararları kesinleşmeden icraya koyulabilir mi?

Öncelikle bir kararın kesinleşmesi için itiraz yollarının tüketilmiş olması veya itiraz yolu kapalı olarak karar verilmiş olması gerekmektedir. Tüketici hakem heyeti kararları itiraz yolu açık olmak üzere verilmektedir. Aleyhine karar verilmiş olan firma, tüketici hakem heyeti kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüketici mahkemesinde dava açarak bu karara itiraz edebilir. Fakat tüketici hakem heyeti kararları kesinleşmesi beklenmeden icraya konulabilecek kararlardandır. Bu sebeple elinizdeki tüketici hakem heyeti kararını beklemeksizin ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz. Borçlu firmanın Tüketici Mahkemesinde dava açarak itiraz etmiş olması da icra takibini durdurmayacaktır. Ancak talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Bu durum da icra takibinden alacağınıza ulaşma sürecini uzatmaktadır. Bu nedenle tüketici hakem heyeti kararının kesinleşince, yani borçlu firmanın 15 günlük itiraz hakkı dolduktan sonra icraya konulması icra takibi durmadan daha hızlı bir şekilde alacağınıza ulaşmanızı mümkün kılacaktır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararının zamanaşımı var mıdır?

Elimizde bulunan tüketici hakem heyeti kararı ilam niteliğinde olduğundan İcra İflas Kanunu Madde 39 uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İlamlı İcrası nasıl yapılır?

İlamlı icra takibinde öncelikle yetki sorunu yoktur. Alacaklı istediği icra dairesinden takibi başlatabilir. Alacaklı, icra dairesine İcra İflas Kanunu 58. Maddesine göre yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda takip talebinde bulunur. İİK Madde 58’e göre takip talebinde, alacaklı ve borçlunun bilgileri, heyet kararında belirtilen alacak tutarı, varsa faizi ve ekinde de tüketici hakem heyeti kararı bulunmalıdır. İcra memuru tarafından takip talebinin onaylanması ile icra dairesi borçlunun belirtilen adresine icra emri gönderir. Bu icra emrinde tebliğden itibaren 7 gün içinde ödeme yapılması gerektiği eğer yapılmaz ise cebri icra yoluyla alacağın tahsil edileceği yani hacze geçileceği borçluya bildirilir.

Kesinleşmiş bir tüketici hakem heyeti kararının ilamlı icrasında borçlunun borca itiraz imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde borcu ödemeyen borçlu için artık cebri icra yani haciz aşamasına geçilir.

Bu aşamada İcra İflas Kanunu’na göre icra dairesinden, borçlunun üzerine kayıtlı araçları ve gayrimenkullerine haciz şerhi işlenmesi talep edilmesi halinde icra dairesince haciz şerhi sistem üzerinden kolaylıkla işlenir. Bu kaydi haczin işlenmesi artık bu hacizli araç ve gayrimenkulün satışını isteyerek alacağını tahsil etme imkanını alacaklıya tanımaktadır. Ancak genellikle borçlular malvarlıklarının icra satışı ile değerinden daha düşük bir tutara satılmasını istemediğinden, borcu ödeyerek haczi kaldırmak istemektedirler. Böylece satış aşamasına geçmeden kaydi haciz ile alacak tahsil edilmektedir.

Alacağın tahsil edilmesi için bir diğer yöntem ise borçlunun hesabı bulunan bankalarına İcra İflas Kanunu Madde 89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilerek hesaplarda bulunan paranın icra dairesine hesabına gönderilmesi talep edilir. Hesaplarda para bulunması halinde bankalarca öncelikle bu paralara bloke koyulur ve sonra ivedilikle icra dairesine gönderilir ve alacak böylece tahsil edilir.

Yine İcra İflas Kanunu uyarınca borçlunun yerleşim yeri, borçlunun şirket olması halinde ise şirket adresine fiziki hacze çıkma imkanı bulunmaktadır.

Sonuç olarak elinizde bulunan olumlu Tüketici Hakem Heyeti kararını ilamlı icra takibine konu ederek alacağınıza ulaşmanız kanunun tanıdığı haklar kapsamında kolayca mümkün olmakla beraber bu noktada uzman bir avukattan yardım almanız alacağınıza daha hızlı kavuşmanızı sağlayacağını belirtmek isteriz.

Av.Sertap BALABAN