Taşkın Yapı (Arsaya Tecavüz)

Taşkın yapı diye adlandırdığımız komşu arsaya taşan inşaat günümüzde çok sık rastlanılan bir durumdur. TMK 683'de mülkiyet hakkı “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak kanun koyucu ekonomik çıkarlar doğrultusunda taşkın yapı için özel olarak TMK’ da 725. Maddeyi düzenlemiştir. Bu madde kuralları ancak özel mülkiyete konu olan bir taşınmazda ki sınır taşkınlığı halinde uygulanırlar. Özel mülkiyet olmayan, kamu malvarlığı olan cadde, deniz, sokak, meydan gibi yerlerde taşkın inşaat kuralları değil kamu kuralları uygulanır. TMK 725’in birinci fıkrasında taşma öncesinde irtifak(yararlanma) hakkı varlığı durumu ele alınmış, ikinci fıkrasında ise bu irtifak hakkının bulunmaması ele alınmıştır.

Continue reading

Taşınır Mülkiyeti

MK m. 762’ye göre konusu, nitelikleri itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir (ör. Elektrik enerjisi).

Taşınır mülkiyetin kazanılması sicil siz olduğundan, devri ve nakli için bir belirteç olarak zilyetlik öngörülmüştür. Kural olarak devir zilyetliğin devri ile gerçekleşir. (Kanuna göre miras yolu ile de zilyetlik geçmektedir).

Continue reading

Kat Mülkiyeti

MK içinde bulunmayan bir müessesedir. (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir.)

            Kişilerin kullandığı bağımsız bölümler eşya sayılır, ortak yerler haricinde kalan bölümler taşınmaz eşya sayılır duvar, taban ve tavanlar ortak yerdir, boşluğu kullanma, yararlanma imkânı sağlaması taşınmaz eşyanın kapsamına girer.

Continue reading