İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar

1.İnternet Üzerinden Hakaret Suçu

Günümüzde iletişim araçlarının kullanımının artması ile kaçınılmaz olarak hakaret suçunun da en çok işlendiği yer internet ortamı olmuştur. Özellikle kolay işlenebildiği için sosyal medya üzerinden hakaret suçu oldukça sık karşımıza çıkmaktadır.

Kanun koyucu hakaretin internet üzerinden işlenmesini hafifletici veya ağırlaştırıcı bir etken olarak görmemiştir. TCK’nın 125. Maddesinde (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.


TCK’nın 2. Fıkrasında da görüldüğü üzere hakaret suçunun internet üzerinden işlenmesinde de üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

  • Bu durumda sıkça rastlananılan soru hakaretin üstü kapalı veya mağdurun adını soyadı vermeden yapılması durumunda ne olacağıdır.

TCK’nın bu konu ile ilgili açık hükmü söz konusudur.Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksamayacak bir durum varsa hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

  • Diğer sık rastlanan soru ise edilen hakaret kişinin yaptığı fiilin suç olduğu düşüncesi ile edildiyse ne olacağıdır. İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Ancak ispat edildikten sonra bu fiilden söz ederek hakaret etmek suç teşkil eder.
  • Ayrıca kanun koyucu haksız fiil nedeni ile edilen hakaret için cezanın üçte birinin indirilmesini isteyebilir veya cezadan vazgeçebilir. Karşılıklı edilen hakaret için de iki tarafa veya birine verilecek cezayı indirebilir ya da ceza vermekten vazgeçebilir.
  • Ayrıca TCK’ya sonradan eklenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu ise bir yıldan dört yıla kadar hapis, alenen işlenmesi halinde ise altıda bir oranında arttırılarak hapis cezası ile hükmolunur.

2.Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Kişiler arasındaki haberleşmenin internet üzerinden ifşa edilmesi de sık rastlanılan bir durumdur. Bunu üçüncü bir kişi yapabileceği gibi haberleşmenin taraflarından biri de yapabilir. Burada iletişim aracı olmak zorundadır. Örneğin telefonla yapılan bir konuşmanın kayda alınıp internet üzerinde ifşa edilmesi durumunda TCK’nın 133. Maddesi gereği cezasına hükmolunur.

3.Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Burada hukuka aykırı başka bir davranışta bulunmak internet üzerinden yapılırsa aynı kapsamda değerlendirilir.

4.İnternet üzerinden cinsel taciz suçu

Cinsel taciz suçunun nitelikli hali olarak düzenlenen suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesini internet suçu olarak alabiliriz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus fiili sadece bu vasıta ile işlenmesi değil sağladığı kolaylıktan faydalanmasıdır. Örneğin online mesajlaşma programları aracılığı ile gönderilen her mesaj bu kapsamda olamaya bilir. Mağdurun cinsel taciz içerikli mesaja maruz kalmak konusunda tercih olanağı bulunmaması gerekir. Buna göre rızai olarak sürdürülen iletişim sırasında suçun işlenmesi halinde nitelikli hal uygulanmamalıdır.

            Cinsel taciz suçunda kural olarak fiziksel temas bulunmamaktadır. Fakat Yargıtay’ın verdiği karara göre cinsel özerkliği ihlal eden en ağır davranışların sadece bedensel temas edilmediği için cinsel taciz olarak ele alınması doğru olmamıştır. Örneğin failin sanal ortamda çocuğun soyunmasını sağlayıp kendisine cinsel yönden doyurmaya çalışmasını cinsel taciz olarak cezalandırmak gerekir ki bunun kabulü mümkün değildir. Cinsel istismar olarak değerlendirilmelidir.

Son olarak internet üzerinden işlenen suçlarda eğer failin ismi belirli ise bulması çok kolaydır. Ancak gizli isim ile yapılmış ise durum biraz daha zordur. IP adresi yolu ile faile ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu durumda da günümüzde sık rastlanan cafe vb. yerlerde internet erişimi olması durumu zorlaştırmaktadır.