Ön Alım Hakkı

Önalım hakkı, taşınmaz sahibinin taşınmazı üçüncü bir kişiye satması halinde önalım hakkı sahibine tek taraflı beyan ile taşınmazın alıcısı olabilme yetkisi veren ve yenilik doğuran bir haktır. Adi şekilde yapılır, örneğin kira sözleşmesine bir kayıt koyularak yapılabilir.

Continue reading

Belgede Sahtecilik Suçu

Yaygın olarak karşılaşılan belgede sahtecilik suçlarının cezalandırılması ile delil araçlarının güvenliği ve güvenilirliği korunmak istenmiştir. Belgeler kanıt niteliği taşıması yönünden oldukça önemlidir. Özellikle resmi belgeler kesin delil olarak kabul edilmesi dolayısıyla insanlar bu belgelerin sahtesini düzenleme, değiştirme yöneliminde bulunmuşlardır. Kanun koyucuda TCK 204 ve TCK 207de bu suçları cezalandırmıştır.

Continue reading

Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Yapılan Değişiklikler Ve Uygulamaları

            5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” 19.07.2005 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6537 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile söz Konusu Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Continue reading

Cinsel Taciz Suçu

Toplumumuzda çok sık rastlanılan cinsel taciz suçu genellikle hukuki yola başvurmaksızın bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Ancak hukuki yola başvurulması hem failin cezasız kalmaması hem de cezanın caydırıcı olması özelliği sayesin de olası suç mağdurlarını korumamıza yardımcı olacaktır.

Continue reading

Mesafeli (Uzaktan) Satışlar

Teknolojik gelişmelerin hızla artması, satışlarında elektronik ortamdan yapılması sonucunu doğurmuştur. Fakat bu satış yöntemi ile tüketici aleyhine sonuçlar doğmaya başlayınca tüketiciye korumaya yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Burada dikkat etmemiz gereken husus alıcının tüketici olmasıdır yani mesleki veya ticari bir amaçla malı almamasıdır.Mesafeli satış sözleşmesi  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48. Maddesin de tanımlanmıştır.

Continue reading

Taşkın Yapı (Arsaya Tecavüz)

Taşkın yapı diye adlandırdığımız komşu arsaya taşan inşaat günümüzde çok sık rastlanılan bir durumdur. TMK 683'de mülkiyet hakkı “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak kanun koyucu ekonomik çıkarlar doğrultusunda taşkın yapı için özel olarak TMK’ da 725. Maddeyi düzenlemiştir. Bu madde kuralları ancak özel mülkiyete konu olan bir taşınmazda ki sınır taşkınlığı halinde uygulanırlar. Özel mülkiyet olmayan, kamu malvarlığı olan cadde, deniz, sokak, meydan gibi yerlerde taşkın inşaat kuralları değil kamu kuralları uygulanır. TMK 725’in birinci fıkrasında taşma öncesinde irtifak(yararlanma) hakkı varlığı durumu ele alınmış, ikinci fıkrasında ise bu irtifak hakkının bulunmaması ele alınmıştır.

Continue reading

Kira Bedelinin Belirlenmesi Ve Tespit Davası

 

A. KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedeli; TBK m. 343/344/345 ve 346 hükümlerinde düzenlenmiştir.  

Kira sözleşmesinin tarafları kiraya veren (kiralayan) ve kiracıdır. Taraflar kira bedelinin artışını kural olarak diledikleri gibi belirleyebilirler. Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz (TBK m. 343). Söz konusu kanun maddesi emredici niteliktedir.

Continue reading

Konut Dokunulmazlığı (Haneye Tecavüz)

Konut(ev),kişinin kendine özgülediği, kişisel ihtiyaçlarını giderdiği ve yaşamsal faaliyetlerini giderdiği, genellikle içinde aile olarak oturduğu yer olarak adlandırılmaktadır. Bir yere konut diyebilmemiz için dış dünyadan ayrılmış olmalıdır fakat bunun sınırı vardır örneğin, bankamatik şubesi konut olamaz. Konut olamamasının sebebi hukuken bu hakkın verilmemiş olmasıdır. Ayrıca bir karavan, bir kayık hatta kiraladığınız bir otel odası dahi konut oluşturabilir. Bunun sebebi geçici de olsa bireyin oturmak amacıyla kullandığı her yer konuttur fakat uzunca bir süre için veya kesin olarak terk edilmiş yerler konut sayılmaz. Örneğin, sadece yazları kullanmak için ve kışın uğranılmayan bir ev, kış dönemi boyunca konut sayılmamaktadır.

Continue reading