Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu TCK m. 142de düzenlenmiştir. Bu suçta korunan hukuki değer mülkiyet hakkıdır. Bununla birlikte bu suçta zilyetliğin de korunduğu söylenmelidir. Nitekim TCK m. 141/1 zilyedin rızasından söz etmektedir.

Hırsızlık suçunda maddi unsurlar şu şekildedir;

Suçun huhuki konusu başkasına ait taşınır maldır. Burda karşımıza iki koşul çıkmaktadır. Bir taşınır mal olma, iki başkasına ait bir taşınır mal olmadır. Bu suçun faili herkes olabilir faillik sıfatı her şey olabilir. Suçun mağduru ise herkes olabilir ama bununla birlikte kişi malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak(m.142/2 a) ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı(142/2 son) işlenmesi suçun nitelikli halleri arasında yer almaktadır. Kişinin ölümü halinde mağdur mirasçıları olur.

Bu suçta eylemler şu şekildedir; Hareket, hırsızlık suçunun oluşması için taşınır malın(bulunduğu yerden) alınması gerekir. Bir malın zilyedinin egemenlik alından çıkartılıp failin egemenlik alanına sokulmasıyla, alma gerçekleşmiş olur. Suçun bitmesi failin mal üzerinde egemenlik kurmasına bağlıdır. Fail mağdurdan bağımsız olarak serbestçe, herhangi bir engelle karşılaşmadan mal üzerinde tasarrufta bulunabilecek durumdaysa artık suç tamamlanmıştır.

Suça etki eden nedenler;

Cezayı ağırlaştıran haller TCK m. 142/1, 142/2, 142/3, 143 de düzenlenmiştir. Bu maddelerde ilgi çekici olarak yankesicilik, suçun gece işlenmesi, ibadet yerinde işenmesi bilinmelidir.

Ceza hafifleten haller TCK m. 144,145, 146, 147 de düzenlenmiştir. Malın değerinin az olması, kullanım hırsızlığı, zorunluluk hali söz konusudur.

Suçun hukuka aykırılık unsuru, hırsızlık suçunda hukuka aykırılık unsuru il ilgili özellikli bir durum söz konusu değildir. Yani rızanın varlığı fiili tipe uygun olmaktan çıkarır.

Suçun manevi unsuru; kasten işlenebilen bir suçtur, taksirle işlenmez. Failin kendisine veya başkasına yarar sağlama özel kastıyla hareket etmesi gereklidir. Teşebbüse uygun bir suçtur. Suça iştirak mümkündür.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmaz. TCK m. 141/4. Bu suçlarla hırsızlık suçları arasında gerçek içtima hükümleri uygulanması gerekir.

Bu suçu kural olarak re'sen kovuşturulur.