Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi belgede sahtecilik suçunda korunan hukuki değer, hukuki ilişkilerin temelinde yatan güvendir. Öğretide ve yargıtay uygulamalarında bu hukuki değer aynı zamanda ''kamu görevi'' olarak da ifade edilmektedir.

Suçun konusunu resmi belgeler oluşturur. Resmi belge , bir kamu görevlisi tarafından, görevi gereği olarak düzenlenen yazı anlamına gelmektedir. Bu sebeple, düzenlenen belge ile kamu görevlisinin ifa ettiği görev arasında bir bağlantı bulunmalıdır. Bir belgenin resmi belge olması için bu unsarı taşıması gerekir.

TCK m. 210/1 de kanun koyucu bir takım belgeleri resmi belge olmamasına karşın istisna olarak resmi belge olarak saymıştır. Bunlar; emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil ve vasiyetnamedir. Ayrıca yargıtay aslına ulaşılamayan belgenin suretinde yapılan değişikliği resmi belgede sahtecilik değil özel belgede sahtecilik suçu olarak değerlendirmiştir.

Bu suçun faili herkes olabilir. Ancak suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde TCK m. 204/2 deki suç oluşacaktır. Suçun mağduru ise bütün toplumdur.

Suçun TCK m. 204/1 de açıkça görüleceği gibi seçimlik hareketli suçtur. Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, sahte resmi belgeyi kullanmak olarak seçimlik hareketler tanımlanmıştır.

Suça etki eden nedenler;

Cezanın ağırlaşmasını gerektiren hal TCK m. 204/3 de yer alan belgenin kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge olması halidir. Bu belgeler söz konusu olduğunda ceza yarı oranında arttırılır. Cezayı hafifleten hal olarak TCK m. 211 de düzenlenmiştir.

Bu suçun hukuka uygunluk sebebi yoktur. Suçun manevi unsuru kasttır. Taksirle işlenen bir suç değildir. İcra hareketleri kısımlara bölünebildiği durumlarda teşebbüs söz konusu olabilir. Suça iştirak her türlü mümkündür.

Sahtecilik suçlarının içtimaı ile ilgili olarak, özel bir içtima düzenlemesi getirilmiştir. TCK m. 212 ''sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik  hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.''

Suçun soruşturma ve kovuşturulması res'en yapılır.