VASİYETNAME ŞEKİLLERİ

Medeni kanun madde 531’e göre; Vasiyetname, resmi şekilde veya miras bırakanın el yazısıyla ya da sözlü olarak yapılabilir. Bunlardan başka bir şekilde vasiyetname yapılamaz. Biz burada Resmi Şekilde Vasiyetnameyi anlatacağız.

RESMİ ŞEKİLDE VASİYETNAME

Noter, sulh hakimi ya da yetkili resmi memur önünde iki tanığın katılmasıyla yapılan vasiyetnamelerdir.(Medeni Kanun madde 532) Yetkili resmi memura örnek olarak, yabancı ülkedeki Türk konsolosları ve Büyük elçiler verilebilir. Medeni kanundaki öngörülen şekil şartlarına uyulmazsa yapılan vasiyetname şekle aykırılık sebebiyle geçersiz olur.

Medeni Kanun vasiyetnamenin düzenlenmesi açısından iki şekil şartı öngörmüştür. Bunlardan ilki; vasiyetnameyi düzenleyen tarafından okunarak ve imzalanarak düzenlenen resmi vasiyetnamedir. İkincisi ise; vasiyetçinin okumadan ve imzalamadan yaptığı resmi vasiyetnamedir. Bunlar miras bırakan okur-yazar olmamasına göre düzenlenmiştir.

Miras bırakanın okuyarak ve imzalayarak düzenlediği resmi vasiyetnamelerde, miras bırakan öncelikle arzularını resmi memura bildirir. Bu bildirim yazılı veya sözlü olabilir. Daha sonra memur vasiyetnameyi yazacak veya yazdıracak ve okuması için miras bırakana tevdi edecektir. Miras bırakan vasiyetnameyi okuyup imzaladıktan sonra; memur vasiyetnameye tarih ekleyerek imzalayacaktır.

Bu işlemlerden sonra devreye iki tanık girecektir. Miras bırakan tanıklara vasiyetnameyi okuyup son arzularına uygun olduğunu beyan edecektir.Bunun üzerine tanıklar bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı ölüme bağlı tasarrufta bulunmaya ehil gördüklerini vasiyetnameye yazacak veya yazdıracaklardır. Burada vasiyetnamenin içeriği tanıklara beyan edilmesi zorunlu değildir.

Miras bırakanın okumadan ve imzalamadan düzenlediği resmi vasiyetnamelerde ise; memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde miras bırakana okur. Bunun üzerine de miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder. Tanıklar şahit oldukları bu işlemleri kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunmaya ehil gördüklerini vasiyetnameye yazacaktırlar.

Düzenlemeye Katılma Yasağı; MK m. 536/1 de sayılmıştır.

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar. Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz. Aksi halde vasiyetnamenin tümü iptal ettirilebilir. Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamak ile yükümlüdür.