Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip özel bir ilamsız icra yoludur. Alacaklının bu yola başvurması için elinde kambiyo senedi niteliğinde bir belge olması şarttır. Kambiyo senetleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır bunlar; poliçe, bono ve çektir.Prosedür alacaklının takip talebini icra dairesine vermesi ile başlar, ödeme emri ve kesinleşmesi, haciz, satış ve paraların paylaştırılması aşamaları ile devam eder.

Borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içinde takibi yapan icra dairesinin bağlı icra dairesine dilekçe ile başvurarak imzaya ve ya borca itiraz edebilir. Ödeme emrine itiraz edilmesi satıştan başka takip işlemini durdurmaz. Fakat ödeme emrine itiraz eden borçlu, mallarının haczini ve icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi için, icra mahkemesinden icra takibinin geçici olarak durdurulmasını isteyebilir. İcra mahkemesince verilen bu karar tedbir niteliğinde olduğundan temyiz edilemez. Bu kararın ardından, kararı veren icra mahkemesi işin esasına girerek, itirazın esası hakkında da karar vermelidir.

İcra mahkemesi, borçlunun itirazının reddine karar verirse; alacaklı, kararın kesinleşmesini beklemeksizin takibe devam edebilir. Mahkemece verilen karar şekli anlamda kesin hüküm olduğundan, red kararının ardından borçlunun menfi tespit veya istirdat davası açma hakkı saklıdır.

-İmzaya itiraz-

İmzaya itiraz, borçlunun takip konusu yapılan kambiyo senedindeki imzayı inkar etmesi halidir. Borçlu imza itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde, dilekçe ile icra mahkemesine yapmalıdır. Aksi taktirde kambiyo senedinde k i imza bu takip bakımından borçluya ait sayılır. ‘borcum yoktur’, ‘senet vermedim’ veya ‘senet sahtedir’ şeklindeki itirazlar imzaya itiraz niteliği taşımamaktadır.

-Borca itiraz-

Borçlunun imza itirazı dışında kalan tüm nedenlerden dolayı ödeme emrine itirazı borca itiraz nedeni olarak sayılmaktadır. Borçlu; borcun mevcut olmadığı , imha edildiği, borcun zaman aşımına uğradığı veya takas, faiz oranı veya yetki hususunda itirazda bulunabilir.

İcra mahkemesinin itirazın kabulüne karar vermesi halinde, icra takibi durur. Bu kararın kesinleşmesi ile takip iptal edilir. Bu durumda kötü niyetli ve ağır kusurlu bulunan alacaklı, takip konusu alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere, takip geçici olarak durdurulmuş ise itirazın reddi halinde borçlu diğer tarafın istediği üzerine takip konusu alacağın %40‘ ından aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa tazminatın tahsili dava sonuçlanana kadar ertelenir. Dava lehinde sonuçlanan taraf aleyhine hükmolunan tazminat kalkar. Alacaklının genel mahkemede açtığı davanın lehine sonuçlanması durumunda iptal edilen kambiyo senetlerine mahsus takibin devamını isteyemez, yeniden ilamlı icra takibi yapmalıdır.

İtirazın reddine karar veren mahkeme, daha önceden takibin geçici olarak durdurulmasına karar vermiş ise alacaklının talebi üzerine, aynı karar ile borçluyu takip konusu alacağın %40’ ından aşağı olmamak üzere inkar tazminatına mahkum eder. İcra mahkemesi, itirazın reddi kararında , borçluyu yargılama giderlerine mahkum eder.

-Hem imzaya hem de borca itiraz edilmesi-

Borçlu beş günlük süre içinde, icra mahkemesine vereceği itiraz dilekçesinde imzaya itiraz ile birlikte, bununla çelişkili olmayan diğer itiraz sebeplerini de bildirebilir. Bu halde borçlunun alacağın esasına ilişkin olmayan itirazları imzaya itirazdan önce incelenir.