Kamu ihale sisteminin genel esasları nelerdir? İhale Süreci Akış Seması Nasıldır?

1) Kamu ihale sisteminin genel esasları nelerdir?

İdare sözleşmeleri çeşitli aşamalardan geçerek imzalanır. Bütün bu aşamalara ihale süreci denir. İhale konunda iki önemli kanun ışığında hareket edilir bunlar; Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunudur. Kamu bütçesinden para çıkıyor, harcama yapıyorsa KAMU İHALE KANUNU hükümleri uygulanır. Öte yandan mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili özel yönetmelikler getirilmiştir.

2) İhale Aşamaları

* Hazırlık aşamaları

 • İşin tespiti
 • Yaklaşık maliyetin ve ödeneğin tespiti
 • İhale usulünün belirlenmesi
 • İdari şartname tasarının hazırlanması
 • İhale onayının alınması
 • İhale komisyonunun kurulması
 • İhalenin ilanı

* İhale Aşaması

 • ihaleye katılma
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

* İhalenin sözleşmeye bağlanması

3. Kamu İhalelerine Hakim Temel İlkeler

 • Saydamlık ilkesi
 • Serbest rekabet ilkesi
 • Kaynakların verimli kullanılması ilkesi
 • İstekli de yeterlilik ilkesi
 • Eşit muamele ilkesi
 • Gizlilik ilkesi
 • Ödeneği bulunmayan iş için ihaleye çıkılmaması ilkesi
 • İhtiyaçların uygun koşullarla zamanında karşılanma ilkesi
 • Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ayrı ihale düzenlenmesi ilkesi

4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Usulleri Ve İhale Akış Seması

a) Açık İhale Usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

b) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü : Ön yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usulün uygulanmasında başta ön yeterlilik ilanı yapılması zorunluluğu ve işlerde uzmanlık ve ileri teknoloji gerektiğinden açık ihale usulünün uygulanmadığı işlerle sınırlı tutulmuştur.

c) Pazarlık Usulü: İhaleye konulması faydalı görülmeyen ve keşif bedeli kanunda gösterilenin altında kalan işlerde, acele yapılması gereken küçük çaplı işlerde, ihalesine talip çıkmayan tüm ihalelerde pazralarlık usulünde ihale yapılır.

İhale Süreci Akış Seması Nasıldır?

 1. ihtiyacın ortaya çıkması
 2. Teknik şartnamenin hazırlanması
 3. Yaklaşık maliyet
 4. İhale usulünün tespiti
 5. İhale dokümanının hazırlanması
 6. İhale onayının alınması
 7. İhale komisyonun kurulması
 8. İhale ilanı
 9. İhale dokümanının görülmesi/satın alınması
 10. İdarece değişiklik ve açıklamaların yapılması
 11. tekliflerin sunulması
 12. İhale kararı
 13. Sözleşmeye davet