Boşanma Sebepleri

Özel sebepler

1.Zina(Türk Medeni Kanun Madde:161):

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Kanunun zinadan kastı eşlerden birinin, evlilik devam ederken karşı cinsle cinsel münasebetidir. Bu münasebet her türlü delille ispat edildiğinde başkaca bir nedene gerek kalmadan, açılacak dava ile hakim boşanmaya karar verir.Ancak kanun koyucu bu sebeple boşanma davası açılabilmesini süreye bağlamıştır. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Yani zina olayını öğrendikten sonra 6 ay içerisinde dava açmalıyız ve halde zina eyleminin üzerinden 5 sene geçerse gene dava açma hakkımız ortadan kalkacaktır.

Continue reading

Araçların Değer Kayıplarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Araçlarımızla kimi zaman büyük hasarlı kimi zaman daha az hasarlı kazalar yapmaktayız. Kazaların hasarı ne olursa olsun sigorta şirketleri bu hasarları karşılamak durumundadır. Bu hasarlar karşılanırken kusur oranına göre değerlendirme yapılır. Kazaların bu yanını hemen tüm şoförler bilmektedir. Ancak bu yazıda değineceğimiz konu araçlarımızın kaza sonrasında tamir edildikten sonra kaybettikleri değerlerini sigorta şirketinden alınmasıdır. Aşamalar halinde aşağıda değineceğiz;

Continue reading

Avukatlık Sözleşmesi

Bu sözleşme vekalet sözleşmesi vadeder hukuki yardım karşılığı ücret alınır. Ücret kararlaştırılır ama bu ücret kanunla veya yönetmelikle sınırlanır. Bir sözleşmesel ilişkidir. Avukatlık sözleşmesi tek başına hizmet veya vekalet sözleşmesi değildir devlet garantili sözleşmedir. Avukatın özen yükümlülüğü üst düzeydedir. Continue reading

Kentsel Dönüşüm

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, Continue reading

Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları Alım (iştira) Hakkı ? Geri Alım Hakkı (Vefa) Hakkı? Ön Alım Hakkı (Şüfa) Hakkı

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anayasa’ya göre yalnızca kanunla olabilir denilmektedir. Anayasa’ya göre bu kısıtlamalar md.35 (toplum yararına aykırı olamaz). Bu kısıtlamalar yapılırken medeni kanun madde 2 ve hakkın kötüye kullanılmasına dair hükümler nazara alınır.

Continue reading

Kamu ihale sisteminin genel esasları nelerdir? İhale Süreci Akış Seması Nasıldır?

1) Kamu ihale sisteminin genel esasları nelerdir?

İdare sözleşmeleri çeşitli aşamalardan geçerek imzalanır. Bütün bu aşamalara ihale süreci denir. İhale konunda iki önemli kanun ışığında hareket edilir bunlar; Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunudur. Kamu Continue reading